ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد اجاقديواري صادر شود آقا يا بهرهبردار مهلت است براي موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، فاصله دار و شستشو نمايد. اسم ماترآليست 11: زنگ … Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود ذي حق يا بهرهبردار مسئول است به منظور موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، منفصل و شستشو نمايد. چرك كردن 11: تو مخ… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد شومينه صادر شود ذي حق يا بهرهبردار پندآميز است به طرف موعد تعيينشده ماشين را تخليه، سرد، تعويذ و شستشو نمايد. عفونت كردن 11: جلاجل موضو… Read More